Responsive image


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε συνέχεια πολλών αιτημάτων ενδιαφερόμενων επαγγελματιών υγείας που είχαν πρόθεση να υποβάλλουν εργασία αλλά δεν κατάφεραν λόγω χρονικού περιορισμού, το Δ.Σ. της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) και η Επιστημονική Επιτροπή του 21ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ αποφάσισαν την εκ νέου παράταση της δυνατότητας υποβολής με καταληκτική ημερομηνία την 27η Ιανουαρίου 2023.

Οι περιλήψεις εργασιών θα πρέπει να κατατεθούν, με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και αποστολή, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.21synedrioede2023.gr

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της φόρμας Υποβολής µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας.

Με την υποβολή της Περίληψης της Εργασίας, ο υπεύθυνος υποβολής θα λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο του αυτοματοποιημένο μήνυμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της υποβολής. Στην περίπτωση που δεν παραληφθεί τέτοιο μήνυμα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην Φόρμα Υποβολής Περίληψης. Εάν δεν παραληφθεί ενημέρωση περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


 • Η περίληψη να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.
 • Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης της εργασίας.
 • Η περίληψη γράφεται σε συμβατό με ΙΒΜ ηλεκτρονικό υπολογιστή και υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής) ή σε ηλεκτρονικό μέσο εγγραφής με γραμματοσειρά Arial 10.
 • Ο ΤΙΤΛΟΣ της εργασίας γράφεται με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά.
 • Τα ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, με υπογραμμισμένο το όνομα του ατόμου που θα ανακοινώσει την εργασία, γράφονται σε άλλη σειρά, πρώτα το μικρό Όνομα (ολόκληρο) και στη συνέχεια το Επώνυμο, με πεζά. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός Κέντρων Προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Στην περίπτωση αυτή, οι ανωφερείς αραβικοί αριθμοί θα τοποθετούνται μετά το όνομα του κάθε συγγραφέα και πριν την ονομασία του Κέντρου Προέλευσης.
 • Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ του ή των συγγραφέων της εργασίας και η ΠΟΛΗ γράφονται σε άλλη σειρά, με πεζά.
 • Οι περιλήψεις να είναι δομημένες ως εξής:
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ....
  ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ ....
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ....
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....


  Παράδειγμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Γ. Α……1, Α. Ν……..2, Α. Μ……………3
  1A' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.. "Όνομα Νοσοκομείου" , 2Β' …….. Κλινική, Γ.Ν.Α..
  "Όνομα Νοσοκομείου" , 3Ι……..


 • Ιδιαίτερες οδηγίες


  • Αποφύγετε την οποιαδήποτε διαμόρφωση του κειμένου πέραν της παραγραφοποίησης. Σε περίπτωση που κατά τη μετατροπή της εργασίας από το λογισμικό επεξεργασίας υπάρξουν λάθη ή προβλήματα, μπορεί να ζητηθεί η εκ νέου υποβολή της σύμφωνα με τους όρους.
  • Όλα τα ευρετήρια ονομάτων που δημιουργούνται για το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ προκύπτουν από τα στοιχεία των συγγραφέων όπως αυτά καταγράφονται στο σώμα της περίληψης.
  • Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την δραστική τους ουσία και όχι με την εμπορική ονομασία τους.
  • Όλες οι περιλήψεις συνοδεύονται από συγκεκριμένο αριθμό υποβολής, τον οποίο φέρουν σε όλες τις φάσεις της διακίνησής τους. Ο αριθμός υποβολής της περίληψης είναι πάντα απαραίτητος κατά την επικοινωνία των συγγραφέων με την Γραμματεία του Συνεδρίου. Ο αριθμός της εργασίας διαφοροποιείται στον Τόμο Περιλήψεων (αριθμός τελικού προγράμματος).

  Έλεγχος των εργασιών - Μη αποδοχή


  Ο έλεγχος πληρότητας των εργασιών γίνεται κατά την παραλαβή των εργασιών από τη Γραμματεία της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ). Οι λόγοι μη αποδοχής μιας εργασίας από τη Γραμματεία είναι οι εξής:

   Ελλιπή στοιχεία ή έντυπα
   Χρήση διαφορετικού επεξεργαστή κειμένου πέραν του ήδη προκαθορισμένου
   Μη συμπληρωμένα στοιχεία στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
   Περίληψη με περισσότερες από 300 λέξεις

  Σημαντικές πληροφορίες:
  1. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
  2. Εφόσον υποβληθεί η εργασία, διορθώσεις/τροποποιήσεις (προσθήκη ή αφαίρεση στα ονόματα των συγγραφέων και στο σώμα του κειμένου των περιλήψεων) δεν γίνονται δεκτές.
  3. Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.
  4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
  5. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail abstracts@21synedrioede2023.gr
  6. Οι εγγραφές και η οικονομική τακτοποίησή τους θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

  7. ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ